کد خبر: ۱۴۱۲
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۳۹۴
یکی از اصلی‌ترین اهداف تأسیس بنیاد برکت، کمک و همیاری برای بهبود و ارتقای توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی افراد، گروه‌ها و واحدهای کسب وکار مستعد فعالیت در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور است.
یکی از اصلی‌ترین اهداف تأسیس بنیاد برکت، کمک و همیاری برای بهبود و ارتقای توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی افراد، گروه‌ها و واحدهای کسب وکار مستعد فعالیت در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور است.

تلاش‌های بنیاد برکت در هفت سال گذشته برای کارآفرینی در مناطق محروم، اثرات قابل توجهی در جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه‌ی روستاییان به شهرها در مناطق هدف داشته است.

این بنیاد که در سال 86 و توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تأسیس شد از همان آغاز فعالیت تلاش برای توانمندسازی اقتصادی، حمایت از کارآفرینان محلی و ایجاد اشتغال را از سیاست‌های اساسی خود در مناطق کم‌تر برخوردار کشور اعلام کرد.

مروری برتلاش‌های این بنیاد اجتماعی و اقتصادی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، حرکت به سمت اهداف یاد شده با شتاب مناسبی انجام شده و دستاوردهای زیادی در این زمینه به‌دست آمده است. 

جلوگیری از روند رو به رشد مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ یکی از اهداف بنیاد برکت در این سال‌ها بوده است و در مناطقی که طرح‌های اقتصادی با مشارکت این بنیاد اجرایی شده، اثر خود را نشان داده و علاوه بر جلوگیری از مهاجرت روستاییان، در بعضی از مناطق مهاجرت معکوس نیز مشاهده شده است.

موضوع کارآفرینی و ایجاد اشتغال که یکی از محورهای اصلی فعالیت بنیاد برکت در مناطق کم‌تر توسعه یافته‌ی کشور به شمار می‌رود که براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با جدیت دنبال شده و اینک به عنوان الگویی برای توسعه‌ی مناطق محروم، تلقی می‌شود.

آخرین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد، تاکنون 209 طرح اقتصادی با مشارکت مالی بنیاد برکت و حجم سرمایه‌گذاری 31،860 میلیارد ریال در مناطق کم‌تر توسعه یافته و محروم کشور عملیاتی شده است که  انتظار می‌رود با نهایی شدن تمامی این طرح‌ها، بالغ بر 135 هزار فرصت شغلی برای ساکنان مناطق محروم ایجاد شود.

این بنیاد اجتماعی و اقتصادی درصدد است با استفاده از روش‌های جدید و به‌دور از بورکراسی پیچیده و به شکلی کاملاً شرعی، ساکنان مناطق محروم کشور را درگیر فعالیت‌های اقتصادی کند و با ایجاد این‌گونه فعالیت‌های توانمندسازی اقتصادی، سایر زیرساخت‌های اقتصادی نیز در این مناطق شکل گرفته و از رشد خوبی نیز برخوردار شود. این در حالی است که ایجاد شغل و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق محروم، وضعیت

 فرهنگی و اجتماعی این مناطق را نیز متحول نموده و ارتقا می‌دهد.

در همین حال، تلاش این بنیاد ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻓﺮاد، ﮔﺮوه‌ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤ‌ﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﻳﺎﻓﺘﻪ‌ی ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي رهبر ﻣﻌﻈﻢ انقلاب، تلقی می‌شود. 

این بنیاد ﻫﺪف راﻫﺒﺮدي خود را، اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ‌های جدید ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻛم‌تر ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ﻃﺮح‌ﻫﺎ و ﭘﺮوژه‌ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻋﺎم‌اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ قرار داده و در این مسیر به تجارب ارزشمندی دست پیدا کرده است.
 
بنیاد برکت ﻋﺪم ﺗﺼﺪي‌ﮔﺮي و اﺳﺘﻔﺎده‌ِی ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻋﺎم‌اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ در ﻃﺮح‌ﻫﺎ و ﭘﺮوژه‌ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي را در مناطق محروم به عنوان یک سیاست اساسی در دستور کار خود قرار داده و ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ‌ی ﻃﺮح‌ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي از ﻃﺮﻳﻖ ارایه‌ی ﻣﺸﺎوره‌ی اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري، همت گماشته است.

این سال‌ها فرصتی بود تا بنیاد برکت در راه‌اﻧﺪازي ﻃﺮح‌ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ، زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺪرﺳﻪ‌ﺳﺎزي و مشارکت در ﺗ‌‌أﺳﻴﺲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﭘﺮوژه‌ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌اي ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎ، داراي ﺗأﺛﻴﺮ ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻛﻤ‌‌ﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﻳﺎﻓﺘﻪ‌ِی ﻛﺸﻮر، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، ﻓﻘﺮزداﻳﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ باشد. 

براساس این ابتکار جهادی، از طریق مشارکت اقتصادی اسلامی تاکنون ده‌ها  شرکت تولیدی صنعتی و کشاورزی در اقصی نقاط کشور تأسیس شده و ضمن به‌ کار گرفتن هزاران نفر، وضعیت معیشت مردم در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته را بهبود داده است.


بر این اساس، بنیاد برکت با افراد محلی و بومی مناطق محروم یا غیربومی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این مناطق مشارکتی اسلامی و کاملاً ایرانی‌سازی شده، برقرار می‌کند و با تأسیس شرکت سهامی خاص، موجبات راه‌اندازی این‌گونه شرکت‌های اشتغال‌زا  را فراهم  می‌سازد.

در این‌گونه پروژه‌ها کارآفرینان و سرمایه‌گذاران می‌توانند پس از آغاز فعالیت واحدهای تولیدی و کسب سوددهی با بنیاد برکت وارد مذاکره شوند و سهام این بنیاد را به‌طور نقدی یا اقساط خریداری کنند، زیرا بنیاد برکت اصراری بر ماندگاری در پروژه‌ها را ندارد و در پی واگذاری سهام خود به کارآفرینان و اجرای پروژه‌های دیگر در سایر مناطق کشور است. 

براساس این‌گونه سیاست‌ها، بنیاد برکت تاکنون اقدام به بررسی و تحلیل هزاران طرح اقتصادی و شناسایی صدها طرح مبتنی بر مزیت‌های نسبی در مناطق محروم کرده است که در نوع خود در کشور بی‌نظیر محسوب می‌شود.

این حرکت با برکت بنیاد برکت در مناطق محروم کشور برای توانمندسازی اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ادامه خواهد یافت و به‌طور مستمر واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی با نیت کارآفرینی برای ساکنان این مناطق به بهره‌برداری می‌رسد. 
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: