کد خبر: ۲۲۸۷
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
بنیاد برکت بازوی توانای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی، در جشنواره‌ی ملی مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت که اختتامیه‌ی آن با حضور رییس‌جمهور برگزار شد، به عنوان نهاد برتر در حوزه‌ی سلامت انتخاب شد.
بنیاد برکت بازوی توانای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی، در جشنواره‌ی ملی مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت که اختتامیه‌ی آن با حضور رییس‌جمهور برگزار شد، به عنوان نهاد برتر در حوزه‌ی سلامت انتخاب شد.
در ادامه گزارش تصویری را مشاهده نمایید.

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت

تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: