اخبار ویژه کمیته تحقیق و توسعه

اطلاعیه‌ی کمیته‌ی تحقیق و توسعه

دبیرخانه‌ی کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در نظر دارد بانک اطلاعات اولیه‌ای از افراد، سازمان‌های غیردولتی، مراکز پژوهشی و مؤسسه‌های ملی را که در حوزه‌ی فقرزدایی و توانمندسازی جوامع محلی فعالیت دارند در این دبیرخانه ایجاد نماید.